Pressreleaser

Dagen efter Kommunstyrelsens sammanträden anordnas en presskonferens där KS-ordföranden ensam meddelar närvarande representanter för media vad som skett under styrelsens möte. Vi har anmärkt på detta förfarande därför att det ger deltagarna en alltför vinklad beskrivning av händelseförloppet om endast ett partis uppfattning ges till känna.
Vår bestämda uppfattning är att representanter för alla partier med mandat i Kommunfullmäktige skall ha rätten att delta i presskonferensen. Vi tycker att vår hållning är lätt att förstå men hittills har vi inte fått gehör för vår åsikt. Vi kommer att motionera om saken.
Med ovanstående som bakgrund kommer vi att här nedan, varje månad, lägga till en fil med rubriken Pressrelease + månadens namn.
 
Pressrelease 2013- 10- 10

Anteckning till protokollet från KS 2013-10-09

 

Ärende rörande beslut om större investering på Ivöstrand

 

Ärendet enligt ovan rör uppförande och drift av en s.k. arrangemangshall för fotboll och annan idrott.

MP:s yrkande

Jag har för MP Bromölla:s räkning yrkat avslag på Bromölla Fritidscenter AB:s anhållan om att inom en ram om 70 mkr få uppföra och därefter driva en hall enligt ovan.

Vårt avslagsyrkande grundar sig på följande:

1.       Ramen för hallen, 70 Mkr, omfattar inte solcellsanläggningen på halltaket och inte heller kostnader för hårdgörning runt hallen resp. för hallen nödvändig infrastruktur.  Totalkostnaden för att uppföra, inte driva, hallen bör därför anges till 70+10+ 14 = 94 Mkr

2.       VD för BFC AB visade i sitt anförande för dagens KS att man nu, via s.k. partnering, nått ned till 78 Mkr men att man avser komma lägre genom att ge sig på underleverantörer till den ende anbudsgivaren Thage Andersson AB i Tollarp. Detta för att genom den manövern försöka pressa kostnaderna för projektet.

3.       Åtgärder enligt punkt 2 gör ju att BFC AB utsätter sig för risken att luckor uppstår mellan inblandade underentreprenörer. Tanken var ju från början att vi skulle ha en part d.v.s. Thage Andersson AB som generalentreprenör. Vi tror att generalentreprenören kommer att kunna hävda att eventuella luckor mellan delentreprenaderna orsakas av BFC AB:s inblandning och att dessa i så fall skall bekostas av BFC AB.

4.       Vi saknar fortfarande generalentreprenörens skriftliga besked om att 70 Mkr räcker för att uppföra hallen i fråga.

5.       Prutningen enligt punkt 2 ovan baserar sig enligt BFC AB:s  VD på att endera längdmåttet eller breddmåttet på hallen minskas med 4 meter. Vad det har för effekter på planerad verksamhet är för oss ovisst.

6.       Hela projektkostnaden, enligt vår uppfattning minst 94 Mkr, skall enligt BFC AB:s ordförande lånas upp och f.n. är en ränta om 2,13 % införd i projektkalkylen.  Lånebeloppet är högt för en kommun av vår storlek och det hjälper inte att projektet planterats i ett av kommunen helägt bolag.

7.       Bromöllagymnasterna kommer inte att finnas bland de föreningar som räknas in i projektets intäkter.  Gymnasterna kommer att bli ensamma i Branthallen och då blir ju underlaget för att driva den hallen rätt svagt.

8.       Lån i den storleksordning som här aktualiseras är på sådan nivå att kommunens soliditet påverkas.

9.       BFC AB:s ordförande har i ortspressen (KB) medgett att projektkalkylen vilar på ”lösa antaganden”.

Vi vidhåller vår skeptiska hållning till projektet tills en detaljerad diskussion genomförts. Målet är givetvis att klarlägga faktisk totalkostnad för hallens uppförande och att den årliga förlusten kan uppskattas med större säkerhet.

För MP Bromölla

Gert Rosenlind (MP)
Kommunstyrelseledamot