Arkiv

Ivöstrand
Vid sammanträde 2013- 03-06 med Kommunstyrelsen uppgavs att saneringskostnaderna beräknas uppgå till 64.5 mkr
Vad gäller den s.k. arrangemangshallen är själva byggnaden nu kalkylerad till 70 mkr och den uppvärmda planen till 10 mkr.
Vår uppfattning är att projektets omfång är på sådan nivå att det hotar inkräkta på kärnverksamheterna och att vi därför måste avvakta med byggnationen.

Jordprover är nu tagna och skickade till ett laboratorium för analys. Laboratoriet vi anlitar heter Eurofins och är ett av Sveriges största lab. De skickar jordprover för analys av klorfenoler, fenoler samt kresoler till sin underleverantör i Holland. Detta är ett vedertaget sätt att arbeta i lab-världen och alla laboratorier gör på samma sätt med vissa analyser. Detta för att instrumenten är dyra och vissa analyser ej utförs frekvent. Övriga analyser av t ex metaller, PCB, PAH, olja görs i Sverige.

Vår mening är ju att saneringen av Ivöstrands-området skall vara till fullo klarlagd och kostnadsberäknad innan upphandling av avsedd byggnation påbörjas.